Phí thành lập công ty
là khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan nhà nước khi thành lập công ty. Phí thành lập công ty được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Phí thành lập công ty phụ thuộc vào loại hình công ty và vốn điều lệ của công ty. Cụ thể:

 • Công ty TNHH:
  • Loại hình công ty TNHH một thành viên: 1.000.000 đồng
  • Loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên: 2.000.000 đồng
 • Công ty cổ phần:
  • Loại hình công ty cổ phần có cổ đông sáng lập là tổ chức: 3.000.000 đồng
  • Loại hình công ty cổ phần có cổ đông sáng lập là cá nhân: 2.000.000 đồng
 • Công ty hợp danh: 2.000.000 đồng
 • Công ty tư nhân: 1.000.000 đồng

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải nộp các loại phí khác như phí công chứng, phí thẩm định hồ sơ,…

Phí thành lập công ty được nộp khi nộp hồ sơ thành lập công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Cách tính phí thành lập công ty

Phí thành lập công ty (Set up company in Vietnam) được tính theo công thức sau:

Phí thành lập công ty = Số tiền lệ phí đăng ký doanh nghiệp + Số tiền lệ phí thẩm định hồ sơ

Trong đó:

 • Số tiền lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Số tiền lệ phí thẩm định hồ sơ do Phòng Đăng ký kinh doanh quyết định, căn cứ vào tính phức tạp của hồ sơ và thời gian thẩm định hồ sơ.

Hồ sơ cần thiết để nộp phí thành lập công ty

Hồ sơ cần thiết để nộp phí thành lập công ty bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên, cổ đông công ty
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của công ty

Thời hạn nộp phí thành lập công ty

Doanh nghiệp phải nộp phí thành lập công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ thành lập công ty.

Hình thức nộp phí thành lập công ty

Doanh nghiệp có thể nộp phí thành lập công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thủ tục nộp phí thành lập công ty

Doanh nghiệp nộp phí thành lập công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Cách nộp phí thành lập công ty bằng tiền mặt

Doanh nghiệp nộp phí thành lập công ty bằng tiền mặt tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Phòng Đăng ký kinh doanh mở tài khoản.

Cách nộp phí thành lập công ty bằng chuyển khoản

Doanh nghiệp nộp phí thành lập công ty bằng chuyển khoản vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh theo thông tin sau:

 • Tên tài khoản: Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Ngân hàng: Ngân hàng thương mại nơi Phòng Đăng ký kinh doanh mở tài khoản
 • Số tài khoản: Số tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp cần lưu giữ biên lai nộp tiền phí thành lập công ty để xuất trình khi nhận kết quả thành lập công ty.

Điều kiện thành lập công ty


Điều kiện thành lập công ty
là những quy định mà doanh nghiệp cần đáp ứng để được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Điều kiện thành lập công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều kiện chung

Để được thành lập công ty, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện chung sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Có trụ sở chính đặt trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Có ngành, nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Có đủ vốn điều lệ theo quy định.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Điều kiện cụ thể theo loại hình công ty

Ngoài các điều kiện chung, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể theo loại hình công ty như sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH):
  • Có tối thiểu 02 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là phần vốn góp.
  • Mỗi thành viên chỉ chịu trách nhiệm về phần vốn góp của mình trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty cổ phần (CP):
  • Có tối thiểu 03 cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về phần vốn góp của mình trong phạm vi số cổ phần đã mua.
 • Công ty hợp danh (HD):
  • Có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung.
  • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của công ty.
 • Công ty tư nhân (TN):
  • Do một cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của công ty.

Lưu ý

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng, các điều kiện thành lập công ty có thể thay đổi theo quy định của pháp luật. Do đó, doanh nghiệp cần cập nhật các quy định mới nhất trước khi thành lập công ty.